Política de Privacitat

JUAN MANUEL QUIÑONERO REDONDO amb CIF 46321144H és responsable de l’tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser demanades a través del lloc web.

JUAN MANUEL QUIÑONERO REDONDO informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte de l’tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

Finalitat de l’tractament de les dades
Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordats contractualment així com poder informar sobre els nous productes i serveis.

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis del web www.periferiateatro.com es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

JUAN MANUEL QUIÑONERO REDONDO procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Dades recaptats per a la prestació d’un servei
Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d’un servei seran els mínims exigibles per poder elaborar el contracte així com per poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals.

Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

Dades recollides per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web
Les dades personals recollides a través del formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta a l’acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

Exercici dels drets
D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la adreça postal indicada o al correu electrònic periferiateatro@gmail.com.

Per a l’exercici dels drets s’ha d’identificar mitjançant la presentació del seu DNI.

destinataris
JUAN MANUEL QUIÑONERO REDONDO informa als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament.

JUAN MANUEL QUIÑONERO REDONDO manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

Variació de les dades
Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a periferiateatro@gmail.com Igualment podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es.

X